Stränginstrument

Stränginstrument kan definieras som musikinstrument vars toner alstras av strängar som på olika sätt fås att vibrera. Det som avgör en strängs tonhöjd är längden, tjockleken och spänningen på strängen. Dessa faktorer påverkar även strängens klangfärg, det vill säga den speciella klangkaraktären för en viss ton eller ljudkälla. Klangfärgen påverkas även av formen och storleken på stränginstrumentets ljudlåda samt på sättet strängen aktiveras på.

Stränginstrument med knäppning

Det finns ett flertal olika stränginstrument och liksom för musikinstrument överlag finns det olika grunder för indelningen av dem. Ett vanligt sätt är att gå efter deras olika sätt att aktivera strängarna på. Gitarren är ett stränginstrument vars strängar aktiveras med så kallad knäppning. Den har generellt sex strängar som knäpps med fingertopparna och är ett av de vanligaste ackompanjemanginstrumenten. Det innebär att den fungerar utmärkt att beledsaga andra instrumentella eller sjungna solostämmor. Ett annat stränginstrument som aktiveras med knäppning är harpan. En “harpa” består av en ram och en instrumentkropp vari strängarna är spända och varifrån strängarna går rätt ut. När en harpa spelas knäpps strängarna vanligtvis med båda händerna. Harpan var allmänt känd under medeltidens Europa och har funnits sedan mer än två tusen år före Kristus.

Stråkinstrument

Stråkinstrumenten hör till alla de stränginstrument vars strängar aktiveras med stråke. Stråken får strängarna att vibrera genom att den dras över dem och vibrationerna ger i sin tur upphov till ljud som tillsammans med stråken bildar olika toner. Tonerna påverkas dels av hastigheten med vilken stråken dras, dels av trycket mellan stråken och strängarna. Violininstrument är de mest välkända stråkinstrumenten. Till violininstrument hör till exempel violin och cello. En violin har fyra olika stämda strängar och man får fram olika toner med stråken genom att förkorta strängarna med fingrarna mot en greppbräda på instrumentet. I orkestersammanhang är violinen helt klart det dominerande stränginstrumentet och stråkinstrument utgör själva fundamentet för en symfoniorkester. Olika stråkinstrument som spelas tillsammans kan bilda ackord för att åstadkomma harmonier i musiken. Violinen har också spelat en betydande roll inom den klassiska musiken och inom folkmusik.

Klaverinstrument

Ett annat välkänt musikinstrument som kanske för många lite otippat klassas som ett stränginstrument är piano. Piano är nämligen ett klaverinstrument med inbördes strängar som aktiveras genom att anslås med en hammare med hjälp av tangenter. Liksom gitarren är pianot ett vanligt ackompanjemanginstrument. Ett annat klaverinstrument är handklaver som i vissa sammanhang också kallas dragspel. Klaverinstrument är alltså alla instrument som spelas med klaviatur, eller med andra ord tangentuppsättning. Också cembalon med dess tangentuppsättning är ett klaverinstrument men till skillnad från pianot och handklaveret hör den liksom gitarren till de stränginstrument vars strängar aktiveras med knäppning. Den har en spröd klang som åstadkommes av att de inbördes strängarna knäpps av taggar.

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 2027
youplay